DELHI CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION (REGD.)

Former Presidents


COL J.H.CHIBBER

1972-1976


SHRI V.R.NAIK

1976-1980


SHRI B. S. AHUJA

1980-1981


SHRI DILIP K. SINGH

1981-1984


SHRI L.C.DUSSA

1984-1987


SHRI VIJAY KUMAR

1987-1988


CAPT SATISH KUMAR

1988-1990


SHRI VINOD K. CHOWDHRY

1990-1993


SHRI RAVI UDHRAIN

1993-1995


SHRI M.G. SACHDEVA

1995-1998


SHRI R.S. BHUTANI

1998-1999


SHRI M.G. SACHDEVA

2000-2002


SHRI VIVEK TITUS

2002-2003


SHRI RAMAN RAJ SUD

2003-2008


SHRI VIVEK TITUS

2008-2011


SHRI RAMAN RAJ SUD

2011-2015


Mr P.S. ATREE

2015-2019

CIRCULARS